Regulamin

REGULAMIN SERWISU „ZAPYTAJ”

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego (w tym aplikacji i innych narzędzi informatycznych umożliwiającej korzystanie z serwisu) Zapytaj znajdującego się pod adresem internetowym www.zapytaj.com.pl lub sm020.info. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Zapytaj.

Przed skorzystaniem z Serwisu Zapytaj należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, prawnych, finansowych, podatkowych lub technicznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą w danym zakresie.

2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują.

2. Serwis/ Serwis Zapytaj – serwis internetowy Zapytaj znajdujący się w pod adresem internetowym www.sm020.info lub zapytaj.com.pl (oraz ewentualnie innymi adresami), stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, aplikacja i inne narzędzia informatyczne oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym),NIP: 5272677009, REGON 146127300.

4. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie Zapytaj i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu Zapytaj.

6. Użytkownik Komercyjny – oznacza Użytkownika Zarejestrowanego, który wykupił w Serwisie Płatny Profil.

7. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

8. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

9. Materiały - wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie.

10. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

11. Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Login w Serwisie stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.

12. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie, w tym przesyłać innym Użytkownikom wiadomości za pośrednictwem systemu elektronicznej komunikacji.

3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Właścicielem Serwisu jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym),NIP: 5272677009, REGON 146127300, e-mail:[email protected]

2. Funkcjonalność treści cyfrowych. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i edukacyjnych oraz usług i narzędzi informatycznych, w tym aplikacji, umożliwiających założenie Konta i utworzenie Profilu oraz zarządzanie nim, publikowanie Materiałów na stronach Serwisu, aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. Wszystkie usługi płatne w Serwisie są wyraźnie oznaczone, ze wskazaniem ceny brutto oraz sposobu ich zamówienia i zapłaty a także ze wskazaniem kanału płatności.

3. Interoperacyjność. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP- 3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK Onet.pl.

4. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.

4. Uczestnictwo w Serwisie

1. Serwis Zapytaj umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu pytań i udzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w Serwisie.

2. Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych oraz plików graficznych w formacie JPG i innych Materiałów oraz edytowanie niektórych z tych materiałów

3. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta realizowana jest w specjalnej aplikacji w Serwisie, zaś do jej przeprowadzenia konieczne są działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy, umieszczonej w Serwisie.

5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Korzystanie z serwisu jest możliwe od momentu kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje w Serwisie (w przypadku Użytkowników deklarujących wiek poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego), klikając na link aktywacyjny przesłany przez Administratora w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta l, a następnie zaloguje się po raz pierwszy do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu SM020 przez Administratora.. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia dodatkowych warunków – np. funkcjonalność shoutbox dostępna jest po upływie 72 godzin od założenia konta, zaś możliwość tworzenia poradników i quizów warunkowana jest z osiągnięciem odpowiedniego poziomu Konta (ilości punktów itp.).

6. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie nie jest ograniczona, niemniej w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

2. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).

4. wyraża, w przypadku dokonania stosownego zaznaczenia w trakcie procedury rejestracji, zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

8. Zgodę Użytkownika, o której mowa w punkcie powyższym należy uważać w razie wątpliwości za nieodpłatną, niewyłączną oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję obejmującą prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Serwisie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:

1. zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;

2. publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym Portalu Onet.pl ) i poza nią, w tym w formie papierowej;

3. umieszczania Materiałów w bazach danych;

4. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;

5. zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

7. wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

8. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

9. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;

10. publicznego udostępniania danego Materiału;

11. wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;

9. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie Zapytaj nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

1. nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

3. nie umieszczania w Serwisie Zapytaj materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym (przy czym punkt ten nie odnosi się do Użytkowników komercyjnych, korzystających z Płatnych Profili),

4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu Zapytaj lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),

5. nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).

6. nie używanie wielu Kont w celu sztucznego podbicia pozycji w rankingach Użytkowników, w szczególności w celu nieuczciwego zdobycia punktów rankingowych.

2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.

3. Materiały umieszczone w Serwisie Zapytaj mogą być modyfikowane przez Użytkowników za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi dokonująca ich osoba, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod swoimi notkami i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.

6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.

7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

8. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.

9. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

10. Użytkownicy korzystając z usług Serwisu i poddając swoje Materiały ocenie innych użytkowników zbierają punkty. Liczba zgromadzonych punktów określa pozycję Użytkownika w ogólnym rankingu Użytkowników. Zgromadzone punkty nie skutkują wypłatą wynagrodzenia lub przyznaniem nagrody, chyba, że Administrator postanowi inaczej. Tabela zawierająca specyfikację przyznawania punktów stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu i znajduje się w Serwisie pod adresem: www.zapytaj.com.pl/pomoc lub sm020.info/pomoc.

11. Zamieszczane w serwisie Materiały, takie jak np. pytania i porady muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego Materiału do innej kategorii.

12. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1. treści pornograficznych,

2. propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,

3. upowszechniających techniki łamania danych,

4. upowszechniających wirusy

5. oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów.

13. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt 12 Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, po pozyskaniu wiedzy o publikacji takiej treści,, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.

14. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil. Pytania opublikowane przez Użytkownika w okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, pozostaną w Serwisie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 4 „Uczestnictwo w Serwisie” ust. 5 Regulaminu.

3. Aby zrealizować prawo odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Konta i Profilu. Użytkownik może także przesłać jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

Ringier Axel Springer Polska

ul. Pilotów 10

31-462 Kraków

Z dopiskiem "SM020"

lub faksem na numer 12 255 77 93

lub drogą mailową na adres [email protected]

o przykładowej treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych/Serwisu Zapytaj

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu (14 dni) wskazanego powyżej. Po otrzymaniu informacji, Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności wykonania przez Użytkownika samodzielnie operacji usunięcia Konta i Profilu w Serwisie Zapytaj.

5. Odstąpienie od umowy zawartej na usługi płatne uregulowane jest odrębnymi regulaminami tych usług, wskazanymi w punkcie 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

6.1. INFORMACJE O UTRACIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Serwisu Zapytaj (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator oświadcza, iż:

1. nie monitoruje ani nie zapewnia o skuteczności czy prawdziwości porad opublikowanych przez Użytkowników Serwisu na zadane przez Użytkownika pytania,

2. nie weryfikuje treści przekazywanych i publikowanych /Materiały/ w Serwisie oraz za bada prawdziwości treści i danych umieszczanych przez Użytkownika, a także treści komentarzy umieszczanych przez Użytkowników i treści opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie Zapytaj;

3. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,

4. Użytkownik Zarejestrowany powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony hasła Użytkownika Zarejestrowanego; udostępnienie hasła osobom trzecim może umożliwić im publikację treści w Serwisie z wykorzystaniem Konta Użytkownika Zarejestrowanego

5. nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu, przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi mogą zaistnieć w szczególności z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) oraz stałej publikacji treści w Serwisie, w tym także treści pochodzących od Użytkowników.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Zapytaj., Administrator poinformuje Użytkowników o ww. czynnościach, niemniej w przypadkach awaryjnych powyższe czynności mogą być także podejmowane bez uprzedniej informacji.

2. natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

3. natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

4. natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,

5. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu Zapytaj,

3. Zakres

1. zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości funkcjonalności Serwisu - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian. Ewentualne zmiany zakresu Usługi opisane w zdaniu poprzednim nie odnoszą się do Usługi w zakresie, w jakim jest ona udostępniana odpłatnie.

4. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Administrator ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu Zapytaj.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii znajdziesz na stronie: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/ .

9. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA

1. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

10.DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52.

Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu sm020.info (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu sm020.info lub podczas ich edycji oraz informacje podane dobrowolnie w publicznie dostępnym Profilu są przetwarzane przez Administratora, w celu świadczenia usług serwisu (akceptacja Regulaminu). Twoje wyżej wymienione dane osobowe oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w Serwisie, w tym ustawienia Kategorii Tematycznych lub innych funkcjonalnościach w Serwisu, w serwisach i funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług, historia zakupów) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

Marketing naszych Zaufanych Partnerów. Jeżeli wyraziłeś dobrowolną zgodę marketingową powyżej – Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu sm020.info lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w Serwisie, w tym ustawienia Kategorii Tematycznych lub innych funkcjonalnościach w Serwisu oraz aktywności w serwisach i funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług, historia zakupów) , w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów, dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

11.REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu Zapytaj przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska ul. Pilotów 10 31-462 Kraków.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 – nie więcej jednak niż o 7 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

12. MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA SPORÓW PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14. INFORMACJE O KODEKSACH DOBRYCH PRAKTYK, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ONET

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre- praktyki/

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Zapytaj prosimy kierować na adres: [email protected]

2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: [email protected] O naruszeniach niniejszego Regulaminu można informować także poprzez strony Serwisu korzystając z odpowiednich odnośników Zgłoś nadużycie.

3. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Usługobiorcom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisach treści w przypadku stosowania przez tych Usługobiorców sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisach, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisów.

16.ZMIANY REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie (lub odpowiednio – otrzymaniu stosownego zawiadomienia mailem) informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska ul. Pilotów 10 31-462 Kraków.

17.Dostępność Regulaminu

Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Rich Text Format (RTF) zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.zapytaj.com.pl/docs/regulamin.rtf lub sm020.info/docs/regulamin.rtf.